تاريخ روز : دوشنبه 23 فروردین 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت پتروشیمی نوری

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی